Překlad smlouvy o provedení mediace

  • 15. 5. 2022

Účastníci v dobré víře prohlašují, že se pokusí hledat a dosáhnout v mediaci dohody. Kdokoli z účastníků může kdykoliv od mediace odstoupit nebo ji pozastavit. Pokud to má v úmyslu, nejprve o tom písemně informuje mediátorku.

I partecipanti dichiarano in buona fede che cercheranno di trovare e raggiungere un accordo in mediazione. Qualsiasi partecipante può ritirarsi o sospendere la mediazione in qualsiasi momento. Se intende farlo, prima informerà la mediatrice per iscritto.

Mediátorka je oprávněna ukončit mediaci pokud rozhodne o tom, že byla zásadním způsobem narušena důvěra mezi ní a některým účastníkem.
Mediátorka a účastníci se dohodli, že mediace bude probíhat po dobu určitou do 13.2.2019.

La mediatrice ha il diritto di interrompere la mediazione se decide che la fiducia tra lei e uno dei partecipanti è stata sostanzialmente compromessa.
La mediatrice e i partecipanti hanno convenuto che la mediazione avrebbe avuto luogo per il periodo determinato fino al 13.2.2019.