Lokalizace bezpečnostních listů podle pravidel CLP 📝

  • 9. 8. 2023

📝 Lokalizace bezpečnostních listů je klíčovým prvkem v průmyslu chemických látek. Podle pravidel CLP (Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí) je nutné informace dostupné v angličtině přeložit do jazyků jednotlivých členských států EU. 😃 Tato pravidla zajišťují, že všichni pracovníci a spotřebitelé mají přístup k potřebným informacím v jazyce, který rozumí. 🧪 Například rozpouštědlo s kódem H225 (vysoce hořlavá kapalina a pára) bude muset mít stejný název, popis a varování v každém jazyce EU.

Použití listu je univevrzální

🌍 Globalizace průmyslu znamená, že chemické látky se prodávají a používají po celém světě. CLP pravidla pomáhají zajistit konzistenci a transparentnost při označování těchto látek. 📘 Při překladu bezpečnostních listů pro rozpouštědla, jako je aceton (H225) nebo toluen (H315 – dráždí kůži), musí být terminologie a formátování konzistentní, aby nedošlo k nedorozuměním. 😁 Tato pravidla nejen zvyšují bezpečnost, ale také usnadňují mezinárodní obchod.

Rozpouštědla

🧐 Lokalizace však není jen o překladu slov. Je třeba také brát v úvahu lokální a právní rozdíly mezi zeměmi. 📚 Například rozpouštědlo, které je v některých zemích považováno za neškodné, může v jiných zemích vyžadovat speciální označení. 🎭 Zkušený lokalizátor musí rozumět kontextu a smyslu původního textu, aby mohl vytvořit přesný a efektivní překlad. 🚀 Praktický příklad může být látkou ethylacetát (H319 – způsobuje vážné podráždění očí), kde je třeba přihlédnout k lokálním zvyklostem při označování a manipulaci s touto látkou.

Toxicita látek

🏭 Ve výrobním průmyslu je lokalizace bezpečnostních listů nejen nutností, ale i etickou odpovědností. Zajištění, že pracovníci rozumějí rizikům spojeným s látkami, s nimiž pracují, je zásadní. 😷 Například, pokud je výrobní linka v České republice, musí být informace o methanolu (H301 – toxický při požití) dostupné v češtině, a to s použitím přesných termínů, které odrážejí místní normy a právní předpisy.

Zajistíme cenu služby bez DPH pro malé firmy

💼 Pro malé a střední podniky může být lokalizace zvlášť náročná. Proces musí být proveden správně, aby byla zajištěna soulad s CLP. 🌐 To může vyžadovat zapojení odborníků na lokalizaci, kteří rozumějí specifikům daného trhu a legislativy. 📈 Příkladem může být rozpouštědlo xylén, které má několik různých kódů včetně H226 (hořlavá kapalina a pára) a H332 (škodlivý při vdechování). Každý z těchto kódů musí být přeložen a přizpůsoben místním zákonům.

Specialisté uvádění nových výrobků na trh

🎓 Vzdělávání a školení jsou dalším klíčovým prvkem v procesu lokalizace. Nejde jen o to, aby byly informace správně přeloženy, ale také aby byly správně chápány všemi zainteresovanými stranami. 🧑‍🔬 To může zahrnovat přípravu školení a materiálů pro pracovníky, kteří pracují s rozpouštědly, jako je například benzín (H304 – může být smrtelný při požití a vniknutí do dýchacích cest). 🎉 Správné vzdělání a školení pomáhá zajistit, že bezpečnostní postupy jsou nejen chápány, ale také dodržovány, což přispívá k celkovému zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

Zařazeno do témat: ,