Překlad smlouvy o spotřebitelském úvěru do nizozemštiny

  • 16. 7. 2020

Klient se na nás obrátil s opakovaným požadavkem na překlad Návrhu smluvních podmínek smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení společnosti. Ukázka z textu:

po dobu trvání Úvěru, po kterou bude součástí Předmětu zajištění dokončená stavba, zabezpečit Pojištění zástavy, a to včetně živelního pojištění. Na základě případného požadavku Banky je Dlužník povinen v rámci živelního pojištění zabezpečit též pojištění pro případ záplavy, povodně a poškození vodovodní škodou, tj. nečekaným a náhlým únikem vody, páry nebo kapaliny. Toto musí Dlužník řádně doložit předložením originálu
pojistné smlouvy nebo pojistky. Dlužník se zavazuje platit nebo zajistit placení sjednaného pojistného příslušné pojišťovně. Dále je jeho povinností oznámit příslušné pojišťovně, že k dané nemovitosti bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch Banky a předložit Bance toto oznámení s originálním potvrzením příslušné pojišťovny o jeho doručení. Toto oznámení Dlužník učiní na formuláři Banky a až po té, kdy bude podán návrh
na vklad tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. 

Další populární kategorie překladů: