Odborně způsobilá osoba v bezpečnostním listu

  • 16. 5. 2019
Odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu Bezpečnostního listu: Gustav Vigato, Academical Team s.r.o.; Náměstí Přátelství 1518/2; 102 00, Praha – Hostivař; teamprekladatelu@gmail.com
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
(nepřetržitě): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat
Zařazeno do témat: